Internal procedure rules.

I. Vispārīgie noteikumi

1.Jahtkluba “Jūrmala” iekšējās kartības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu kārtību un drošību jahtkluba “Jūrmala” teritorijā.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kas atrodas jahtkluba “Jūrmala” teritorijā.

II. Jahtkluba darba laiki un teritorijas pieejamība

3. Jahtkluba “Jūrmala” sauszemes teritorija publiskai pieejamībai ir no 8:00 līdz 22:00. Viesiem, kam jahtklubā nav novietots savs kuģošanas transportlīdzeklis, teritoriju ir jāatstāj līdz plkst 22:00. 4. Jahtkluba “Jūrmala” telpu izmantošana un pārvietošanās pa pontoniem ir atļauta tikai ar jahtkluba administratora atļauju. 5. Visi atpūtas/izklaides pakalpojumi ir pieejami no 8:00 līdz 22:00. Pakalpojumu saņemšanu ārpus darba laika ir jāsaskaņo iepriekš ar jahtkluba administratoru. 6. Peldlīdzekļu piestāšana un atiešana pieejama visu diennakti.

III. Aizliegumi un ierobežojumi

7. Jahtklubā “Jūrmala” aizliegts:

7.1. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Jūrmalas pašvaldību un Jūrmalas ostas pārvaldi, un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

7.2. izmantot pirotehniskos izstrādājumus, ja tas nav saskaņots ar Jūrmalas pašvaldību un Jūrmalas ostas pārvaldi;

7.3. pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejdēļiem;

7.4. profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli vai ūdens transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.), bez saskaņošanas ar jahtkluba “Jūrmala” administratoru;

7.5. spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

7.6. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt jahtkluba “Jūrmala” inventāru, ēkas, pontonus un citus pamatlīdzekļus;

7.7. vest pastaigā suni bez pavadas;

7.8. peldēties pontonu tuvumā (tuvāk par 25 metriem no pontona);

7.9. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus Lielupes upē, ja tas nav saskaņots ar Jūrmalas pašvaldību un Jūrmalas ostas pārvaldi;

7.10. bojāt vai pārvietot jahtkluba informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma u.c. zīmes) vai citus objektus;

7.11. atrasties uz Lielupes upes ledus;

7.12. celt teltis, kurināt ugunskurus bez jahtkluba “Jūrmala” administratora atļaujas;

7.13. atstāt savas personīgās mantas, makšķerēšanas vai jahtas inventāru, kas traucētu brīvu un drošu pārvietošanos;

7.14. atstāt striķu pietauvošanās galus ūdenī;

7.15. lietot alkoholu;

7.16. smēķēt (smēķēt atļauts tikai smēķēšanai paredzētajās vietās).

IV. Drošība un drošības uzraudzība

8. Ūdens transporta īpašnieki savlaicīgi informē jahtkluba “Jūrmala” administratoru par personām, kuras ir tiesīgas atrasties uz ūdens transportlīdzekļa, uzņemoties atbildību par šo personu rīcību.

9. Bērni līdz 14 gadu vecumam jahtklubā “Jūrmala” nedrīkst tikt atstāti bez uzraudzības.

10. Uz pontoniem un ūdens transportlīdzekļiem, bērniem jābūt uzvilktām glābšanas vestēm.

11. Uz ūdens transportlīdzekļiem drīkst izmantot tikai tādu aprīkojumu, kas atbilst kuģošanas drošības, cilvēku dzīvības un veselības, kā arī vides aizsardzības prasībām.

12. Atbildība par ūdens transportlīdzekļa stāvēšanas drošību, kas novērš iespēju tos izmantot nepiederošām personām, kā arī to ekspluatāciju ir atbildīgs tās īpašnieks.

13. Par ūdens transportlīdzekļa tauvošanos un attauvošanos ir atbildīgs tās īpašnieks.

14. Grilus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās, izmantojot Jahtkluba inventāru.

V. Personu pienākumi

15. Apmeklētāju pienākumi:

15.1. atkritumus mest tikai speciāli tam paredzētos atkritumu konteineros;

15.2. dzīvnieku saimnieku pienākums ir savākt dzīvnieka ekskrementus;

15.3. gadījumā, ja tiek konstatēts būtisks bojājumus Jahtkluba inventāram, nekavējoties par to ziņot jahtkluba administratoram.

VI. Atbildība

16. Apmeklētāji ir atbildīgi:

16.1.par savu drošību un savu bērnu drošību un uzraudzību;

16.2. par savu mājdzīvnieku uzraudzību un rīcības sekām;

16.3. par izdarīto kaitējumu jahtklubam vai trešajām personām.

17. Par pārkāpumiem apmeklētāji ir atbildīgi saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto atbildību.